Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti MEPAC CZ, s.r.o. pro B2B e-shop

MEPAC CZ, s.r.o.

IČ: 26841304

DIČ: CZ26841304

se sídlem Nebory 547, 739 61 Třinec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40276

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MEPAC CZ, s.r.o., IČ: 26841304, se sídlem Nebory 547, 739 61 Třinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40276 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou podnikající osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného přes rozhraní webové stránky na adrese https://mepac.shop/cs/ (dále jen „web“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Z uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V rámci registrace může kupující požádat o zobrazení zvýhodněných cen pomocí zaškrtnutého pole "Mám zájem o zvýhodněné ceny". Žádost prodávající vyhodnotí a prostřednictvím uživatelského účtu kupujícího vyrozumí, zda a v jaké výši mu budou poskytnuty zvýhodněné ceny.

2.2. Při registraci na webu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu a nákup zboží za zobrazené ceny třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet prodávajícího, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo uživatelský účet delší dobu nevyužívá.

2.5. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že web a/nebo uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webu má ryze informativní charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Web obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na balení a dodání zboží. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Web obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.4.3 údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále jen jako „objednávka“).

3.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou u uživatelského účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího a/nebo v rámci uživatelského účtu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

§v hotovosti při převzetí zboží,

§dobírkou při převzetí zboží od přepravce,

§bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2107921845/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby prostřednictvím bezhotovostního převodu je cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž prodávající není povinen zboží dodat před úplnou úhradou kupní ceny.

4.4. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Obě smluvní strany mohou od kupní smlouvy odstoupit z důvodu porušení smluvních ujednání druhou smluvní stranou podstatným způsobem.

5.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy též z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo přerušení výroby či dovozu zboží.

5.3. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Přijatá plnění musí být vrácena bezodkladně po odstoupení od smlouvy.

5.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy též z důvodu zobrazení zjevně nesprávné ceny způsobené systémovou chybou

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925 a §§ 2099 až 2117 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady s výjimkou vad, na něž byl kupující před koupí zboží upozorněn. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době převzetí má zboží vlastnosti, které prodávající popsal a hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci popisující uplatněnou vadu zboží a práva z vadného plnění, která v souvislosti s ní kupující uplatňuje. Lhůta pro posouzení uplatnění vady prodávajícím začne plynout nejdříve po předání reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu.

7.4. Práva z vadného plnění nelze uplatnit, je-li vada zapříčiněna zejména:

a) mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou

b) používáním zboží způsobem či v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci.

c) působením živlu (např. povodeň).

d) nadměrným zatěžováním

e) zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

f) opotřebení výrobku a jeho částí, způsobeným jejich běžným používáním (např. mechanických částí apod.)

7.5O způsobu vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího v přiměřené lhůtě prostřednictvím elektronické adresy kupujícího anebo uživatelského účtu.

7.6 Reklamace zboží neopravňuje kupujícího k pozastavení úhrad splatného dluhu vůči prodávajícímu vzniklého z kupní smlouvy.

7.7 Prokáže-li se reklamace jako neoprávněná, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady, které mu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím a zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu ve lhůtách uvedených u příslušného zboží.

8.3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Nárok kupujícího na náhradu škodu je limitován výší kupní ceny zboží, s nímž je vznik škody spojen.

9. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

9.1. Zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, případně kontaktních osob kupujícího, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

9.2. Kupující poskytuje ke zpracování své osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa případně adresy sídla či doručovací, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy včetně případného vedení uživatelského účtu. Poskytnutí osobních údajů není povinné, avšak bez něj nelze uzavřít smlouvu a dokončit objednávku, resp. založit a vést kupujícímu uživatelský účet. Více informací o zpracování osobních údajů je k dispozici na webu v sekci „Zpracování osobních údajů“.

9.3. Vytvořením uživatelského účtu kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu výhradně pro účely vytvoření a vedení uživatelského účtu, jehož účelem je zvýšení uživatelského komfortu kupujícího (nákup bez opětovného vyplňování údajů, sledování nákupní historie) a umožnění nákupu za zvýhodněné ceny. Tento souhlas lze odvolat žádostí o zrušení uživatelského účtu, na jejímž základě bude uživatelský účet zrušen.

9.4. Prodávající může zasílat kupujícímu zprávy s novinkami a obchodními nabídkami vztahujícími se k dříve uzavřeným obchodům, avšak kupující může kdykoli přistoupit k odhlášení příjmu takových zpráv, a to kliknutím na příslušný odkaz v patičce každé takové zprávy.

9.5. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím webu v sekci „Zpracování osobních údajů“.

9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.7. Prodávající na webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webu a pro analytické účely. V případě souhlasu kupujícího uděleného prostřednictvím samostatné lišty může prodávající cookies zpracovávat také pro účely marketingu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány soudy České republiky.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování Nebory 547, 739 61 Třinec, adresa elektronické pošty info@mepac.cz, telefon +420 558 348 112.

10.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2020

Náš zákazník si právě objednal:
MEPAC CZ, s.r.o., Kotešová 161, Kotešová 01361, +421907077707, eshop@mepac.shop
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info