Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1     Týmito Obchodnými podmienkami (ďalej len „Podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi každou právnickou a fyzickou osobou – podnikateľom ako kupujúcim (ďalej len „B2B zákazník“) tovaru a spoločnosťou MEPAC SK, s.r.o. , so sídlom Kotešová 161, 013 61 Kotešová, IČO: 364 291 98, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 16080/L (ďalej len „MEPAC SK“) ako predávajúcim (B2B zákazník a MEPAC SK ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“). Tieto Podmienky tvoria zmluvný základ obchodnej spolupráce a nový B2B zákazník je povinný sa riadne s ustanoveniami Podmienok oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.


1.2     B2B zákazníkom sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri. MEPAC SK sa orientuje výlučne na B2B vzťahy. MEPAC SK nepredáva tovar fyzickým osobám – spotrebiteľom.

1.3     Právne vzťahy medzi B2B zákazníkom a MEPAC SK sa riadia týmito Podmienkami, objednávkou B2B zákazníkom potvrdenou zo strany MEPAC SK podľa článku 2. týchto podmienok a pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikujú.

1.4     MEPAC SK aj B2B zákazník sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách tvoriacich obchodné tajomstvo druhej strany, ako aj o iných skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa druhej strany, ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo poškodiť oprávnené záujmy druhej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa druhá strana dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením zmluvy uzatvorenej medzi MEPAC SK a B2B zákazníkom. B2B zákazník ako aj MEPAC SK môžu uvedené skutočnosti a informácie sprístupniť svojim poradcom viazaným zmluvne alebo zo zákona zodpovedajúcou povinnosťou mlčanlivosti. Iným osobám ich môžu sprístupniť a aj sami ich môžu použiť len vtedy, ak to vyžaduje plnenie zmluvy uzatvorenej medzi MEPAC SK a B2B zákazníkom, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany, a v prípadoch keď to vyžaduje zákon. Bod 1.5 týchto Podmienok tým nie je dotknutý.

1.5     B2B zákazník berie na vedomie, že spoločnosť MEPAC SK je oprávnená v prípade potreby preverovať platobnú schopnosť a kredibilitu B2B zákazníka vo verejných registroch a sankčných zoznamoch za účelom predchádzania podvodom a ochrany vlastného majetku.

1.6     Spoločnosť MEPAC SK je oprávnená sa pri konkrétnej objednávke odchýliť od podmienok a zmlúv či dohôd uzatvorených s B2B zákazníkom, a to po vzájomnom odsúhlasení s B2B zákazníkom (t.j. na základe samostatnej dohody zmluvných strán).

2. Spôsob objednávania tovaru

2.1     Akýkoľvek nákup v MEPAC SK môžu B2B zákazníci uskutočňovať len po registrácii a vytvorení vlastného zákazníckeho účtu na webovej stránke B2B obchodu (www.mepac.shop) v časti Registrácia. Registráciou na webovej stránke MEPAC SK a odsúhlasením podmienok vzniká zmluvný vzťah medzi B2B zákazníkom a MEPAC SK, ktorý sa spravuje týmito podmienkami. Na základe týchto podmienok sa MEPAC SK zaväzuje v súlade s týmito podmienkami dodať B2B zákazníkovi tovar v rozsahu, množstve a kvalite podľa jeho individuálnych objednávok a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a B2B zákazník sa zaväzuje MEPAC SK zaplatiť kúpnu cenu podľa týchto podmienok.

2.2     Súhlas s podmienkami je tiež súčasťou každej individuálnej objednávky B2B zákazníka. B2B zákazník tak berie na vedomie, že v prípade odoslania akejkoľvek individuálnej objednávky v zmysle bodu 2.5. tohto článku podmienok predstavuje súhlas s aktuálnym znením podmienok zverejnením na webovej stránke spoločnosti MEPAC SK a potvrdenie B2B zákazníka, že B2B zákazník sa s ich znením v celom rozsahu oboznámil.

2.3     Nový B2B zákazník sa registruje v zmysle bodu 2.1 tohto článku podmienok vyplnením všetkých polí v registračnom formulári. Po odoslaní formulára B2B zákazník dostane na zadanú e-mailovú adresu z formulára aktivačnú správu, ktorú musí potvrdiť. Po vykonaní aktivácie účtu budú údaje manuálne skontrolované zamestnancom MEPAC SK, ktorý B2B zákazníkovi registráciu schváli, alebo zamietne.

2.4     B2B zákazník si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s MEPAC SK objednáva tovar v MEPAC SK spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku podmienok.

2.5     Objednávku je možné zaslať:
a) prostredníctvom e-shopu na webovej stránke MEPAC SK;
b) osobne v budove sídla firmy MEPAC SK;
c) e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu obchodníkaMEPAC SK priradeného B2B zákazníkovi;
d) v urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť MEPAC SK telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku je nevyhnutné potvrdiť bez zbytočného odkladu spôsobom podľa písm. a) - c) tohto bodu  podmienok.

2.6     Objednávka podľa bodu 2.5 podmienok musí obsahovať:
a) obchodné meno B2B zákazníka,
b) sídlo B2B zákazníka,
c) presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru,
d) požadovaný termín dodania,
e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
f) dohodnutý spôsob platby,
g) meno, priezvisko, email a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku v mene B2B zákazníka,
h) súhlas s týmito Podmienkami spoločnosti MEPAC SK zverejnenými na webovej stránke spoločnosti MEPAC SK.

2.7     Objednávka zaväzuje MEPAC SK až po písomnom, alebo elektronickom potvrdení jej akceptácie zo strany MEPAC SK. Spoločnosť MEPAC SK je oprávnená v niektorých prípadoch od takejto akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky a/alebo je oprávnená akceptáciu objednávky viazať na splnenie osobitnej podmienky.

2.8     Každá potvrdená objednávka je záväzná pre obe zmluvné strany. V prípade neprevzatia tovaru z akéhokoľvek dôvodu v tejto lehote sa objednávka B2B zákazníka ruší a B2B zákazníkom objednaný tovar sa vracia na trh.

2.9     V prípade porušenia povinnosti B2B zákazníka podľa bodu 2.8 týchto Podmienok je MEPAC SK oprávnený požadovať od B2B zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% z kúpnej ceny za tovar, objednávka ktorého bola z dôvodu neprevzatia tovaru B2B zákazníkom zrušená. Nárok MEPAC SK na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3. Dodanie tovaru

3.1     MEPAC SK dodá B2B zákazníkovi tovar podľa objednávky na miesto, ktoré B2B zákazník určí alebo mu ho odovzdá v sídle MEPAC SK za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Podmienok. Miestom dodania tovaru môže byť sídlo alebo registrované pobočky B2B zákazníka na území Slovenskej republiky.

3.2     Ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1000,- EUR bez DPH, dopravu hradí MEPAC SK. V opačnom prípade sa B2B zákazníkovi za dopravu účtuje poplatok vo výške 6,- EUR bez DPH. V prípade rozmerného a ťažkého tovaru si MEPAC SK vyhradzuje právo na zvýšenie sumy za dopravné náklady.

4. Cena tovaru

4.1     Cena tovaru sa riadi cenníkom určeným MEPAC SK platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle bodu 2.7 Podmienok a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku Podmienok. B2B zákazník ceny tovarov vidí po prihlásení.

4.2     MEPAC SK má vyhradené právo dohodnúť s B2B zákazníkom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov v Podmienkach a iných zmluvách. Takéto dojednania musia byť predmetom samostatnej dohody.

4.3     B2B zákazník berie na vedomie, že kurzy či skutočnosti ako zvýšenie cien u dodávateľov MEPAC SK či zmeny v nákladoch na dopravu môžu mať výrazný vplyv na prevádzkové náklady spoločnosti MEPAC SK. V dôsledku tejto skutočnosti je spoločnosť MEPAC SK oprávnená dohodnúť si s B2B zákazníkom aj v čase po potvrdení objednávky B2B zákazníka v zmysle bodu 2.7 Podmienok novú cenu objednaného tovaru zohľadňujúcu vyššie uvedené zmeny. Takéto dojednania budú predmetom samostatnej dohody medzi MEPAC SK a B2B zákazníkom (aj ústnej či konkludentnej, napr. vo forme ústneho akceptovania či zaplatenia faktúry s novými cenami za dodaný tovar B2B zákazníkom po oboznámení sa s týmito novými cenami). V prípade nesúhlasu B2B zákazníka s týmto zvýšením cien za objednaný tovar sa objednávka B2B zákazníka ruší v celom rozsahu.

5. Platobné podmienky

5.1     B2B zákazník je povinný za objednaný tovar, ktorý bol zo strany MEPAC SK akceptovaný, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku, článku 6. týchto Podmienok.

5.2     B2B zákazník platí za tovar podľa dohody s MEPAC SK:
a) vopred, uhradením zálohovej faktúry,
b) na dobierku pri prevzatí tovaru,
c) po prevzatí tovaru na základe faktúry

5.3     Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže B2B zákazník platiť za tovar vopred úhradou kúpnej ceny za tovar pred jeho prevzatím na základe zálohovej faktúry. Tá sa považuje za uhradenú v deň, keď je na nej uvedená suma pripísaná na účet MEPAC SK. Ak v prípade určenia tohto spôsobu platby B2B zákazník neuhradí MEPAC SK kúpnu cenu za tovar do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa splatnosti, považuje sa objednávka tovaru za zrušenú.

5.4     Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže B2B zákazník platiť za tovar okrem platby vopred aj na dobierku, kedy musí uhradiť faktúru v hotovosti alebo platobnou kartou priamo pri prevzatí tovaru kuriérovi. MEPAC SK rešpektuje obmedzenia týkajúce sa platieb v hotovosti.

5.5     Po prevzatí tovaru na základe faktúry s určenou lehotou splatnosti môže B2B zákazník platiť za tovar len za podmienok určených v článku 6. týchto Podmienok.

5.6     B2B zákazník je povinný zaplatiť MEPAC SK za každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny za tovar úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky. Nárok MEPAC SK na náhradu škody týmto nie je dotknutý. Za účelom uplatnenia týchto úrokov z omeškania MEPAC SK vystaví B2B zákazníkovi penalizačnú faktúru.

6. Platba po prevzatí tovaru na faktúru

6.1     B2B zákazník môže kedykoľvek požiadať MEPAC SK o oprávnenie platiť za tovar až po jeho prevzatí na základe faktúry (ďalej aj len „žiadosť“). Zaplatiť za tovar po jeho prevzatí na základe faktúry môže B2B zákazník len po schválení jeho žiadosti obchodným oddelením MEPAC SK v zmysle tohto článku Podmienok.

6.2     B2B zákazník nemá právny nárok na platbu za tovar až po jeho prevzatí na základe faktúry a odsúhlasenie žiadosti B2B zákazníka je výlučne na rozhodnutí MEPAC SK. Pri posúdení žiadosti B2B zákazníka MEPAC SK prihliada najmä na kategóriu B2B zákazníka, dĺžku spolupráce a dodržiavanie práv a povinností určených týmito Podmienkami a zmluvami či dohodami uzatvorenými s MEPAC SK zo strany B2B zákazníka. Nevyhnutnou podmienkou pre schválenie žiadosti B2B zákazníka je registrácia B2B zákazníka a jeho súhlas s týmito Podmienkami v súlade s článkom 2. týchto Podmienok. MEPAC SK nevyhovie najmä žiadosti B2B zákazníka, o ktorom pri preverovaní získa negatívne informácie diskvalifikujúce B2B zákazníka ako dôveryhodného obchodného partnera (najmä informácie o existujúcich splatných záväzkoch, platobnej neschopnosti, a pod.).

6.3     MEPAC SK rozhodne o žiadosti B2B zákazníka podľa bodu 6.1 tohto článku Podmienok v lehote do siedmich (7) pracovných dní.

6.4     Na základe rozhodnutia spoločnosti MEPAC SK o oprávnení B2B zákazníka platiť za tovar až po jeho prevzatí na základe faktúry podľa bodu 6.1 tohto článku Podmienok vznikne B2B zákazníkovi právo objednať tovar a zaplatiť zaň až po jeho prevzatí na základe faktúry splatnej podľa bodu 6.5 tohto článku Podmienok. Bod 6.8. tohto článku Podmienok tým nie je dotknutý.

6.5     B2B zákazník je za tovar po jeho dodaní povinný zaplatiť v lehote splatnosti vopred dohodnutej zmluvnými stranami. V prípade, ak sa zmluvné strany na lehote splatnosti podľa predchádzajúcej vety nedohodnú, platí, že lehota splatnosti je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry spoločnosťou MEPAC SK. MEPAC SK vystaví B2B zákazníkovi faktúru najskôr v deň dodania tovaru. Táto lehota splatnosti môže byť predĺžená v súlade s bodom 6.6 tohto článku Podmienok.

6.6     B2B zákazník má právo požiadať o predĺženie splatnosti podľa bodu 6.5 tohto článku Podmienok. O schválení žiadosti B2B zákazníka a dĺžke predĺženej splatnosti rozhoduje obchodné oddelenie MEPAC SK. O predĺženie splatnosti faktúr je B2B zákazník povinný požiadať pred vystavením faktúry za tovar.

6.7     B2B zákazník automaticky stráca možnosť platiť za tovar až po jeho prevzatí na základe faktúry podľa tohto článku Podmienok, ak akýkoľvek jeho záväzok voči spoločnosti MEPAC SK je po splatnosti. Platiť za tovar až po jeho prevzatí na základe faktúry podľa tohto článku Podmienok bude opätovne možné až po úhrade všetkých splatných záväzkov B2B zákazníka voči MEPAC SK. Bod 6.8. tohto článku Podmienok tým nie je dotknutý.

6.8     MEPAC SK je oprávnený na základe rozhodnutia kreditného oddelenia MEPAC SK zrušiť B2B zákazníkovi oprávnenie platiť za tovar až po jeho prevzatí na základe faktúry, priznané B2B zákazníkovi v zmysle bodu 6.1 tohto článku Podmienok, a to kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu. Obnovenie tohto oprávnenia B2B zákazníka je výhradne na posúdení obchodného oddelenia MEPAC SK.

6.9     MEPAC SK má právo podmieniť schválenie žiadosti B2B zákazníka podľa bodu 6.1 tohto článku Podmienok povinnosťou B2B zákazníka zabezpečovať záväzky B2B, ktoré má B2B zákazník právo uhradiť až po jeho odbere v zmysle tohto článku Podmienok, nasledujúcimi prostriedkami:
a) zmenkou,
b) notárskou zápisnicou s presnou špecifikáciou právneho záväzku alebo
c) bankovou zárukou v prospech MEPAC SK.

7. Záručné a reklamačné podmienky

7.1     Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených B2B zákazníkom ako kupujúcim na tovar dodaný MEPAC SK ako predávajúcim na základe týchto Podmienok.

Záručná doba
7.2     Pre reklamovaný tovar v záruke platia štandardné záručné doby v trvaní 12 mesiacov.

Miesto reklamácie
7.3     Miestom reklamácie je sídlo MEPAC SK.

Prevzatie tovaru B2B zákazníkom
7.4     Prevzatie tovaru v sídle MEPAC SK: B2B zákazník je povinný skontrolovať stav dodávky pri osobnom odbere na výdajnom mieste (sklade) MEPAC SK, a to kontrolou súladu vecného obsahu dodávky s dodacím listom vrátane počtu kusov, sériových čísiel, kontrolu vzhľadu tovaru, neporušenosť obalov a úplnosť dokladov podľa článku 9. bod 9.3 týchto Podmienok. V prípade zistenia rozdielu medzi dodacím listom a vydaným tovarom alebo v prípade mechanického poškodenia tovaru, je príjemca povinný dodávku ihneď reklamovať a celú ju odmietnuť. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenia tovaru nie je možná.

7.5     Prevzatie tovaru zaslaného prepravnou službou: Príjemca tovaru zaslaného prepravnou službou je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravného (dodacieho) listu, správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky či priamo zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to ešte pred podpisom dokladu o prevzatí. V prípade výskytu týchto vád je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať „Zápis o škode“. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej prevzatí, je príjemca zásielky povinný oznámiť MEPAC SK na e-mailovej adrese obchod@mepac.sk a príslušnému dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od prevzatia zásielky. Po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s príjemcom „Zápis o škode“. Po obdržaní zápisu je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu v MEPAC SK ako predajcu. Po uplynutí uvedených lehôt už nie je reklamácia príslušných vád možná a nároky z týchto vád zanikajú. Uzatvoriť poistenie tovaru pri preprave tovaru je MEPAC SK povinný iba na výslovnú žiadosť B2B zákazníka, pričom náklady znáša B2B zákazník.

Odstránenie chyby
7.6     Počas záruky zaistí MEPAC SK odstránenie vady tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie znáša MEPAC SK náklady súvisiace s odoslaním tovaru späť ku B2B zákazníkovi. V prípade oprávnenej reklamácie má B2B zákazník výlučne nárok na odstránenie vád tovaru, výmenu (nahradenie) tovaru alebo na vystavenie dobropisu (zrušenie zmluvy) v súlade s týmto bodom Podmienok. O spôsobe vybavenia reklamácie B2B zákazníka (t.j. o tom, či nároky z vád tovaru sa vybavia opravou tovaru, náhradou tovaru alebo vystavením dobropisu) rozhoduje MEPAC SK. MEPAC SK je oprávnený v prípade, že ten istý druh neopraviteľného tovaru nie je k dispozícii, vybaviť reklamáciu odovzdaním náhradného tovaru, ktorý spĺňa obdobné parametre a technické riešenia predtým zakúpeného tovaru, alebo vystaviť B2B zákazníkovi dobropis vo výške ceny adekvátnej náhrady, stanovenej reklamačným oddelením MEPAC SK.

Uplatnenie reklamácie
7.7     B2B zákazník je povinný reklamáciu, ktorú si v súlade s týmito Podmienkami uplatňuje priamo v sídle MEPAC SK, zadať elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese obchod@mepac.sk. Zadaná reklamácia musí obsahovať popis vady tovaru. Následne je B2B zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar do sídla spoločnosti MEPAC SK. Okrem toho je nutné predložiť MEPAC SK tiež faktúru, dodací list, montážny list, záručný list a servisnú knižku t.j. doklady, z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru, výrobné číslo tovaru a deň prevzatia B2B zákazníkom. Predložiť treba aj doklady o predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Bez týchto dokladov záruka nebude uznaná a tovar nebude prevzatý do reklamácie. Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (balenie tovaru, doprava tovaru, pošta, ) do miesta vybavenia reklamácie znáša B2B zákazník.

Termín prevzatia reklamácie
7.8     Za včasné prevzatie tovaru po jeho reklamácii priamo v spoločnosti MEPAC SK sa považuje dohodnutý termín alebo termín oznámený B2B zákazníkovi e-mailom či telefonicky, maximálne 5 pracovných dní po tomto termíne. V prípade nedodržania týchto termínov sa B2B zákazník zaväzuje zaplatiť MEPAC SK skladné vo výške 1,70 EUR/deň. Tovar neprevzatý B2B zákazníkom ani po 90-tich dňoch bude predaný v mene MEPAC SK, kde výťažok z predaja tovaru bude použitý na uspokojenie nákladov za skladné v MEPAC SK a zvyšok výťažku z predaja bude vydaný B2B zákazníkovi. Pre prípad, že by sa tento bod Podmienok ukázal ako neplatný alebo neúčinný, platí, že B2B zákazník splnomocňuje MEPAC SK neprevzatý tovar predať v zmysle tohto bodu Podmienok a MEPAC SK toto splnomocnenie prijíma.

Zánik záruky
7.9     Záruka sa nevzťahuje na tovary, ktorých výrobné číslo bolo odstránené, alebo je nečitateľné. Záruka zaniká v prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu tovaru, zásahom nepovolanej osoby, skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach. Záruka zaniká aj v prípade, že tovar je neprimerane znečistený, zjavne mechanicky deformovaný. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady, kedy došlo k poškodeniu tovaru živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu. Dopravné náklady spojené s výkonom pozáručného servisu hradí B2B zákazník. MEPAC SK si v sporných prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti alebo neoprávnenosti reklamácie. Nároky plynúce zo záruky náležia iba B2B zákazníkovi a nemôže ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu MEPAC SK previesť na tretiu osobu. MEPAC SK súčasne nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, nepodstatné odchýlky vo farbe, rozmeroch a/alebo iných kvalitatívnych a výkonových parametroch tovaru. Nároky zo záruky sa ďalej nevzťahujú na spotrebovateľné alebo vypotrebované materiály.

Náhrada za neoprávnenú reklamáciu
7.10     Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada tovaru vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv, alebo sa závada na tovare neprejaví je B2B zákazník povinný zaplatiť MEPAC SK náklady spojené s testovaním a manipuláciou (25 EUR za každú aj začatú hodinu alebo v rozsahu nákladov vyúčtovaných za testovanie a manipuláciu subdodávateľom MEPAC SK), prípadne nahradiť všetky ostatné náklady spojené s riešením tejto reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácii
7.11     Reklamácia bude vybavená v štandardnej lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie

8. Prevzatie tovaru

8.1     B2B zákazník preberá tovar v závislosti od ním zvoleného spôsobu odberu podľa bodu 3.1 týchto Podmienok od dopravcu alebo priamo od MEPAC SK v jeho sídle.

8.2     Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určené podľa bodu 3.1 týchto Podmienok.

8.3     Pri prevzatí tovaru B2B zákazník prevezme dodací list a faktúru k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá MEPAC SK alebo dopravca.

8.4     Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na B2B zákazníka až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

8.5     MEPAC SK vydá tovar výlučne fyzickej osobe, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti za účelom overenia identity osoby preberajúcej tovar, číslom objednávky, a ktorá
a) je fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá si objednala tovar, alebo
b) je fyzickou osobou – štatutárnym orgánom právnickej osoby (B2B zákazníka); alebo
c) je fyzickou osobou - splnomocnencom, ktorá sa preukáže písomným plnomocenstvom na prevzatie tovaru v mene B2B zákazníka s notársky osvedčeným podpisom B2B zákazníka (resp. osoby oprávnenej konať v mene B2B zákazníka); alebo
d) je fyzickou osobou – ktorú B2B zákazník jednoznačne označil pri objednávke, ako osobu oprávnenú na preberanie tovaru.

8.6     MEPAC SK si vyhradzuje právo požiadať osobu preberajúcu tovar o preukázanie totožnosti za účelom overenia jej totožnosti pri predchádzaní podvodom a škodám spôsobeným v dôsledku skutočnosti, že tovar bol vydaný neoprávnenej osobe. B2B zákazník je povinný informovať poverenú osobu o tejto skutočnosti.

8.7    B2B zákazník berie na vedomie, že v prípade, ak poverená osoba odmietne preukázať svoju totožnosť a MEPAC SK má akékoľvek dôvodné pochybnosti o totožnosti tejto osoby, MEPAC SK je oprávnený odmietnuť vydať tovar tejto osobe.

9. 0chrana osobných údajov

9.1     Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na B2B zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami, kontaktné osoby B2B zákazníkov (štatutárne orgány, zamestnanci), ich splnomocnených zástupcov, pokiaľ sú fyzickými osobami, resp. fyzické osoby poverené prevzatím tovaru v mene B2B zákazníka, ako aj na užívateľov internetovej stránky www.mepac.shop (ďalej ako „dotknuté osoby“). MEPAC SK, s r.o. spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej ako „Predpisy na ochranu osobných údajov“). Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v podmienkach MEPAC SK vo vzťahu k užívateľom webu a B2B zákazníkov sú bližšie uvedené v Podmienkach ochrany súkromia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok.

9.2     Podmienky ochrany súkromia a Podmienky spracovania osobných údajov a politika cookies sú zároveň splnením informačnej povinnosti spoločnosti MEPAC SK vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 a 14 GDPR.

9.3     Používateľ vyplnením registračného formuláru poskytuje spoločnosti MEPAC SK svoje osobné údaje za účelom registrácie a plnenia vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomného zmluvného vzťahu (objednávka, reklamácia).

9.4     Osobné údaje si B2B zákazník môže zmeniť v sekcii MOJE KONTO - NASTAVENIA. Osobné údaje sú využívané najmä na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, vybavenia reklamácie, vzájomnú komunikáciu, plnenie zákonných povinností, uplatňovanie vzájomných práv a povinností, interné administratívne účely, vrátane vedenia profilu B2B zákazníka v informačných systémoch spoločnosti, marketingové účely, štatistické účely, účely reportingu a propagáciu našej spoločnosti.

10. Rozhodcovská doložka

10.1     Všetky spory vyplývajúce z týchto Podmienok alebo s nimi súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. Jazykom rozhodcovského konania je slovenčina. Rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky.

11. Záverečné ustanovenia

11.1     Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 15.09.2020.

11.2     MEPAC SK je oprávnený kedykoľvek vydať nové Podmienky alebo ich zmeniť. MEPAC SK bude informovať zákazníkov a užívateľov stránky o zmene Podmienok na stránke, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok mohli B2B zákazníci bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť.

11.3     Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu zmluvných strán ohľadom jej predmetu a nahrádzajú a rušia akékoľvek ich predchádzajúce zmluvy a dohody, ktoré zmluvné strany v minulosti uzatvorili a týkali sa predmetu týchto Podmienok

Náš zákazník si práve objednal:
MEPAC SK, s.r.o., Kotešová 161, Kotešová 01361, +421907077707, eshop@mepac.shop