Podmienky ochrany súkromia (B2B)

Vážení zákazníci,
v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti na účely marketingu a tiež o tom, aké práva Vám ako dotknutej osobe z toho vyplývajú. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).
Naša spoločnosť sa zaväzuje zodpovedne zaobchádzať s informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame.

DEFINÍCIA POJMOV

1. V týchto Podmienkach používame nasledujúce pojmy. Výklad použitých pojmov je založený na GDPR a predstavuje globálny štandard pri všetkých podnikateľských aktivitách MEPAC SK. Výklad pojmov sa môže líšiť od ich výkladu v legislatíve jednotlivých krajín (v ktorých MEPAC SK pôsobí), preto v prípade akýchkoľvek otázok s tým súvisiacich môžete kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu či náš lokálny tím.

Prevádzkovateľ: osoba, ktorá sama alebo v spolupráci s inými stanovuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ všetkých údajov o zmluvných partneroch, pokiaľ sú využívané pri jeho podnikaní. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť MEPAC SK, s r.o., so sídlom Kotešová 161, Kotešová, 013 61, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 16080/L (ďalej ako „MEPAC SK“), ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR považovaná za prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“).

Dotknutá osoba: pre účely týchto Podmienok označuje všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje v rozsahu emailovej adresy spracúvame na účely digitálneho marketingu. Jedná sa najmä o fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú naši odberatelia, štatutárni zástupcovia, prokuristi našich zmluvných partnerov, splnomocnení zástupcovia našich zmluvných partnerov, kontaktné osoby zmluvných partnerov, vrátane určených zamestnancov našich zmluvných partnerov pri plnení ich pracovných úloh.

Sprostredkovateľ: osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (s výnimkou zamestnancov Prevádzkovateľa). Jedná sa najmä o externých partnerov Spoločnosti a iné entity v rámci skupiny MEPAC SK, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene. Všetci títo sú považovaní za našich Sprostredkovateľov.

Osobné údaje: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

2. Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok, kontaktujte nás prosím na:

E-mailová adresa: marketing@mepac.sk

Korešpondenčná adresa: MEPAC SK, s r.o., Kotešová 161, Kotešová, 013 61

Telefonický kontakt: +421 907 077 707

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

3. Sme o Vás oprávnení zhromažďovať nasledujúce informácie a spracúvať nasledujúce osobné údaje, či už tieto informácie poskytujete Vy, alebo tretia strana:

Identifikačné údaje – meno a priezvisko, sídlo, adresa bydliska, IČO (v prípade podnikania);

Kontaktné údaje - kontaktné údaje, adresa, telefónne číslo, email, kontaktné údaje na poverených zamestnancov;

Informácie o využití našich produktov a služieb (odberatelia);

Informácie zo záznamov a komunikácie – telefonické hovory alebo iné interakcie s Vami, napr. pomocou e-mailu, chatu, SMS správ;

Transakčné údaje týkajúce sa vzájomného plnenia – najmä informácie o plnení vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, história nákupov.

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

4. Osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve alebo formulári, v ktorom ste nám udelili súhlas alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

5. Váš súhlas je právnym dôvodom pre spracúvanie Vašich údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas ste poskytli na účely digitálneho priameho marketingu, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

zasielanie noviniek a informácií obchodnej i neobchodnej povahy, ponúk, pozvánok, marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti vo vzťahu k produktom a tovarom a propagačným akciám Spoločnosti.

evidenciu v interných systémoch a automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám.

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

6. Súhlas poskytnutý na účely digitálneho priameho marketingu je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať marketingovú komunikáciu ako aj individuálne ponuky produktov a služieb MEPAC SK. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám nebudeme môcť posielať žiadnu marketingovú komunikáciu, ani individuálne ponuky produktov a služieb. Vaše údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu. Poskytnutie údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

7. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné, alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia, alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

8. Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:

tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb a produktov alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely predaja tovaru a poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,

tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity a kontaktovať dotknuté osoby v mene MEPAC SK a za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce službu automatizácie e-mailového marketingu, spoločnosti poskytujúce služby webovej analytiky);

externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti, alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene za účelom poskytovania našich služieb a produktov (napr. poskytovateľovi serveru a hostingu pre stránku www.mepac.shop, spoločnosť administrujúca našu stránku),


9. Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú naši interní zamestnanci a externí spolupracovníci.

10. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENESENÉ MIMO EÚ/EHP?

11. Nakoľko spoločnosť MEPAC SK pôsobí na Európskom trhu, Vaše osobné údaje nie sú prenesené mimo EU/EHP.

Náš zákazník si práve objednal:
MEPAC SK, s.r.o., Kotešová 161, Kotešová 01361, +421907077707, eshop@mepac.shop