Podmienky spracovania osobných údajov a cookies

Vážení zákazníci,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti na účely marketingu a tiež o tom, aké práva Vám ako dotknutej osobe z toho vyplývajú. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).
Naša spoločnosť sa zaväzuje zodpovedne zaobchádzať s informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame.

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

1. Táto webová stránka www.mepac.shop je prevádzkovaná spoločnosťou MEPAC SK, s r.o., so sídlom Kotešová 161, Kotešová, 013 61, , zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 16080/L (ďalej ako „MEPAC SK“).

2. Všetky odkazy na "naše", "nás", "my" alebo "spoločnosť" v rámci tohto vyhlásenia a v rámci oznámenia opt-in sa považujú za odkazy na spoločnosť MEPAC SK.

3. Tieto Podmienky sa vzťahujú na B2B zákazníkov a používateľov našich webových stránok.

4. Naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých používateľov webu www.mepac.shop a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto Podmienky spracúvania Vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, aký spôsobom spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

5. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom webovej stránky, akceptujete tieto naše Podmienky spracúvania a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ako je uvedené v týchto Podmienkach spracúvania. Pokiaľ s týmito Podmienkami spracúvania nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje prostredníctvom našej webovej stránky na doméne www.mepac.shop.

6. V týchto Podmienkach spracúvania nájdete odpovede na základné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov:
- čo sú osobné údaje ?
- aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a na aké účely ?
- akým spôsobom používame súbory cookies ?
- komu poskytujeme Vaše osobné údaje ?
- ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje ?
- aké sú práva dotknutej osoby ?
- kde nás môžete kontaktovať ?

ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

7. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby. Napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A NA AKÉ ÚČELY?

8. Vo všeobecnosti môžete navštíviť naše internetové stránky bez toho, aby ste nám oznámili svoju identitu, či o sebe poskytovali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy užívateľov, ktorí navštívili naše stránky, avšak tieto údaje spracúvame výlučne z IT dôvodov, ktoré Vám umožňujú pripojiť sa na náš web a poskytnúť Vám naše služby. Na druhej strane, ale existujú časti týchto internetových stránok, kde od Vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. v prípadoch, keď sa musíte na našich stránkach registrovať (Sekcia Prihlásenie, Registrácia).

9. K takémuto spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza vždy, keď sa na nás obrátite prostredníctvom formulárov na našich internetových stránkach a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom v rámci komunikácie. Informácie, ktoré nám poskytujete sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu a bez poskytnutia ktorých by sme Vám neboli schopní poskytnúť požadované služby.

Dotknutá osoba Účel Právny základ Rozsah osobných údajov
Používateľ webovej stránky www.mepac.shop meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok a pod. oprávnený záujem na meraní používania webovej stránky a zlepšenia jej obsahu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) IP adresa, názov domény, verzia vášho prehliadača a operačný systém, údaje o návštevnosti, polohe, webové logy na www.mepac.shop
poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie), spravovanie záznamov o odberných službách váš predchádzajúci súhlas udelený zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) meno, priezvisko, e-mailová adresa získaná od Používateľa našej stránky www.mepac.shop
odpovedanie na Vaše otázky a vybavovanie vašich žiadostí vo vzťahu k Vašim údajom prijatie príslušných krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, získané od Používateľa našej webovej stránky www.mepac.shop
B2B zákazník objednávok, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb, prevzatie tovaru plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy/zmlúv uzatvorenej medzi Vami a nami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od každého B2B zákazníka
plnenia zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady) plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od B2B zákazníka, údaje o platbách, a pod.
preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby oprávnený záujem na ochrane majetku, majetkových a iných práv prevádzkovateľa a presadzovanie alebo obhajovanie nárokov prevádzkovateľa alebo tretích strán (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od B2B zákazníka, údaje o platbách, a pod.
Potencionálny B2B zákazník boj proti korupcií, proti praniu špinavých peňazí, boj proti podvodom, predzmluvné vzťahy - poznanie svojho zákazníka, kontrola dôveryhodnosti partnera, udeľovanie kreditného limitu dodržiavanie zákonných povinností, plnenie zmluvy, súhlas (ak bol poskytnutý), oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. a), c), f) GDPR) bonita, trestné odsúdenia/podvodné konanie, údaje o platobnej schopnosti, kredibilite, údaje o splatných záväzkoch vo verejných registroch, doklady totožnosti, úverové ratingy, politicky exponovaná osoba a zoznamy sankcií
Kontaktná osoba B2B zákazníka kontaktovanie zákazníka na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií (čl. 6 ods. 1 písm. a), b) GDPR) meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, preferencia SMS oznámení, osobné preferencie, údaje zhromaždené prostredníctvom reklamných kampaní obchodných tímov, nákupná história
odpovedanie na hlásené problémy s produktami alebo otázky na telefónnej linke oprávnený záujem poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť a podporu našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) meno, tel. číslo
Údaje o osobách oprávnených preberať tovar za B2B zákazníka identifikácia a určenie osôb poverených prevzatím tovaru plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) meno, priezvisko, číslo OP oprávnenej osoby a identifikácia B2B zákazníka

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

10. Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní uzavrieť s Vami zmluvu.

11. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. MEPAC SK Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré nesúvisia s uzatvorením alebo plnením zmluvného vzťahu, ktorý máte ako náš zákazník záujem s MEPAC SK uzatvoriť.

12. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

AKÝM SPÔSOBOM POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?

13. Na našich webových stránkach využívame súbory cookies na rôzne účely. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené vo Vašom počítači, smartphone alebo inom prístroji umožňujúcom prístup na internet. Cookies sú veľmi užitočné, lebo umožňujú, aby naše internetové stránky identifikovali Vašu návštevu a poskytli Vám následne doplnkové služby ako napr. vyšší užívateľský komfort pri prehliadaní stránok, zabezpečenie Vášho pripojenia alebo úpravu obsahu stránky podľa oblastí Vášho záujmu.

14. Informácie, ktoré cookies po časovo obmedzenú dobu platnosti uchovávajú, sa týkajú predovšetkým navštevovaných stránok, reklám, na ktoré ste klikli, typu používaného prehliadača a informácií, ktoré ste na webe vyplnili, a to preto, aby ste ich nemuseli pri ďalšej návšteve znovu zadávať. Tieto informácie sú v niektorých prípadoch viazané na Vašu IP adresu.

15. V prípade, že sa rozhodnete súbory cookies zablokovať, budete musieť všetky informácie na internetových stránkach vkladať pri každej návšteve opakovane (napríklad údaje v kontaktnom formulári), súbory cookies nám pomáhajú vytvoriť príjemné užívateľské prostredie a personalizovať reklamné oznámenia určené pre Vás.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME A NA AKÉ ÚČELY?

16. Naše webové stránky používajú dočasné cookies a trvalé cookies, ako aj jednostranné cookies a cookies tretej strany.

17. Nevyhnutne potrebné cookies: MEPAC SK využíva cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie a správnu činnosť webových stránok MEPAC SK; bez týchto cookies by vôbec nebolo možné poskytovať niektoré funkcie týchto webových stránok. Nevyhnutne potrebné cookies sa vyžadujú pre také funkcie ako je napr. prístup do zabezpečených oblastí alebo do nákupného košíka.

18. Výkon / analýza: MEPAC SK zhromažďuje informácie o tom, akým spôsobom používate webové stránky, napr. ktoré stránky navštevujete najčastejšie a s akými chybami sa pri tom stretávate. Táto analytická profilácia nám pomáha zistiť, ako účinný je ponúkaný obsah a ako sa dá výkonnosť našej webovej stránky zlepšiť.

19. Funkčnosť a nastavenia: MEPAC SK používa cookies na to, aby si naše stránky zapamätali Vaše voľby a nastavenia, napr. jazykové a komunikačné nastavenia, nastavenie rozloženia stránky a pod.

20. Authentification: MEPAC SK používa cookies na zistenie, či ste prihlásený do systému MEPAC SK, t. j. na stránku www.mepac.shop.

21. Bezpečnosť: MEPAC SK používa cookies na podporu alebo povolenie bezpečnostných funkcií a na pomoc pri zisťovaní škodlivých aktivít.

AKO MÔŽEM ULOŽENIE COOKIES POVOLIŤ/BLOKOVAŤ?

22. Súbory cookies máte možnosť prijať kliknutím na push up notifikáciu pri prvej návšteve nášho webu. Zároveň ich môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok. V prípade, že sa rozhodnete ukladanie súborov cookies zablokovať, postupujte podľa návodu Vami používaného prehliadača. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? KTO JE PRÍJEMCOM VAŚICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

23. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

24. Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:

- súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

- organom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

- tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity a kontaktovať dotknuté osoby v mene MEPAC SK a za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce službu automatizácie e-mailového marketingu);

- externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti,

- poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene za účelom poskytovania našich služieb a produktov (napr. poskytovateľovi serveru a hostingu pre stránku www.mepac.shop, spoločnosti vykonávajúce služby webovej analytiky),

25. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.

26. Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci a externí spolupracovníci prevádzkovateľa.

27. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

28. Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri alebo úverové agentúry a agentúry pre boj proti podvodom, sankčné zoznamy alebo zoznamy politicky exponovaných osôb a verejné registre, ak je to možné a právne prípustné.

SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENESENÉ MIMO EÚ/EHP?

29. Nakoľko spoločnosť MEPAC SK pôsobí na Európskom trhu, Vaše osobné údaje nie sú prenesené mimo EU/EHP.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

30. Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

31. Vaše osobné údaje uchováme výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely (napríklad niektoré údaje o prevodoch a korešpondencii sa uchovávajú až do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku alebo počas lehoty uloženia vyplývajúcej z právnych predpisov). Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr. Prístup k osobným údajom budú mať iba osoby, ktoré ich potrebujú pre relevantný účel(y).

32. Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od našich potrieb podnikania

Náš zákazník si práve objednal:
MEPAC SK, s.r.o., Kotešová 161, Kotešová 01361, +421907077707, eshop@mepac.shop